حقوق بشر اساسی

امروزه حقوق بشر، حیاتی ترین نیاز بشر است...

حقوق بشر اساسی

امروزه حقوق بشر، حیاتی ترین نیاز بشر است...

۴ مطلب در آذر ۱۳۹۶ ثبت شده است

 • ۰
 • ۰

What has hitherto been referred to as international human rights law is, in fact, a mixture of a variety of social, political, and ... laws, which in both the theoretical and practical spheres include many shortcomings and defects. We believe that in order to achieve practical human rights, it is not only better that it is necessary to separate these areas. This is necessary for several reasons:

· By differentiating the various contexts, the focus of human rights institutions will be on fundamental human rights. This will give more time to address this important issue and naturally give it more chance of realizing it.

· By distinguishing basic human rights from other fields, especially human rights, powerful institutions responsible for the protection and promotion of human rights (specifically, governments) will show a lower sensitivity and resistance to implementing human rights (fundamental).

· L
egislating, implementing and evaluating of human rights will be easier if basic human rights be distinguished from other areas. This is because the basic human rights emphasize issues that are tangible, visible and measurable.

 • parsley
 • ۰
 • ۰

آنچه تابحال به عنوان حقوق بشر در مجامع بین المللی مطرح بوده، در واقع ملغمه ای است از انواع قوانین اجتماعی، سیاسی و... که هم در عرصه نظری و هم عرصه عملی شامل ایرادات و نقایص فراوانی می باشد. ما اعتقاد داریم برای نیل عملی به حقوق بشر نه تنها بهتر که ضروری است این زمینه ها از هم تفکیک شوند. این امر به چند دلیل ضروری می باشد:

·         با تفکیک زمینه های مختلف، تمرکز نهادهای مجری حقوق بشر بر حقوق بشر اساسی خواهد بود. این امر فرصت بیشتری برای پرداختن به این موضوع مهم و طبیعتا شانس بیشتری برای تحقق آن در اختیار قرار خواهد داد.

·         با تفکیک حقوق بشر اساسی از سایر زمینه ها خصوصا حقوق بشر سیاسی، نهادهای قدرتمند مسئول حفظ و فراهم کردن حقوق بشر (مشخصا حکومت ها)، حساسیت و مقاومت کمتری نسبت به اجرای حقوق بشر (اساسی) نشان خواهند داد.

·         با تفکیک حقوق بشر اساسی از سایر زمینه ها، قانونگذاری، اجرا و ارزیابی حقوق بشر، ساده تر خواهد بود. این به آن علت است که حقوق بشر اساسی بر مسائلی تاکید می کند که ملموس و قابل مشاهده و اندازه گیری هستند.

 • parsley
 • ۰
 • ۰

For the practical action in any field, you first need to get acquainted with the principles of the thought and theory. In this short text, the intention is not to address issues of human rights that are found in all relevant books, but rather to have short definitions of human rights that are related to the context in which it will later be entered and in fact provides the theoretical infrastructure for those fields.

For human rights, so far, there have been many books, articles, and even charters, all of which emphasize not only basic human rights, but also advanced human rights, but in the context of the implementation, we see that in many places on Earth, even the most fundamental human rights are ignored and terrible catastrophes occur.

What from human rights we emphasize is, above all, the basic human rights (later dealt with in more details).

 • parsley
 • ۰
 • ۰

برای اقدام عملی در هر زمینه ای در ابتدا لازم است با اصول و مبانی فکری و تئوری آن آشنا شد. در این متن کوتاه، قصد بر این نیست تا به مسائلی در رابطه با حقوق بشر بپردازیم که در همه کتب مرتبط یافت می شوند، بلکه قصد بر این است تا تعاریفی کوتاه از حقوق بشر داشته باشیم که به زمینه عملی که بعدتر قصد ورود به آن را داریم مرتبط بوده و در واقع زیرساخت تئوری آن زمینه ها را فراهم آورند.

برای حقوق بشر تابحال کتاب ها، مقاله ها و حتی منشورهای بسیار نوشته و در همه آن ها نه تنها بر حقوق بشر اساسی، بلکه بر حقوق بشر پیشرفته نیز تاکید شده است، اما در وادی عمل و پیاده سازی، شاهدیم که در نقاط چندی از کره زمین، حتی اساسی ترین حقوق بشر نادیده گرفته می شود و فجایعی وحشتناک اتفاق می افتد.

آنچه از حقوق بشر که ما بر آن تاکید داریم بیش از هرچیز عبارتست از حقوق بشر اساسی (که بعدا به شکل مشروح تر به آن می پردازیم).

 • parsley